Nosturilla nostaminen

Nosto- ja siirtotöihin liittyy yleensä aina sellaisia vaaratekijöitä, joita ei täysin pystytä poistamaan. Vaara-aluetta ei yleensä voida täysin eristää niin, ettei siirrettävä taakka aiheuttaisi vaaraa nostotyöhön osallistuville tai muillelähellä oleville. Nosturin kuljettajalla ja taakan kiinnittäjällä on ratkaiseva merkitys nostotyön turvallisessa suorittamisessa. Teollisuudessa käytettävät nosturit ovat yhä useammin radio-ohjattuja, jolloin nosturin käyttäjä yleensä toimii myös taakan kiinnittäjänä.

Nostotyöhön sopii sanonta kettingistä, joka on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Nostoapuvälineen ja sen käytön pitää olla hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Yhdenkin lenkin pettäminen aiheuttaa riskitilanteen.

Nostotyön turvallisuuskoulutus antaa tietoa nostotöiden parissa työskenteleville.

Työturvallisuus

Työnantajan yleinen velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta.

Työturvallisuus on laaja käsite. Työturvallisuus perustuu työturvallisuuslakiin , joka on perusasioita työpaikoilla.Työturvallisuuslaki sisältää runsaasti määräyksiä siitä, miten työnantajan on järjestettävä työpaikan olosuhteet työturvallisuuden takaamiseksi Lailla pyritään ennaltaehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja ja vaaroja. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työtä voidaan tehdä työpaikalla turvallisesti. Työturvallisuudesta vastuussa ovat asemansa ja toimivaltansa rajoissa myös esimiesasemassa olevat toimihenkilöt.

Työturvallisuuskortti koulutukset lisäävät tietoa työpaikan yleisestä turvallisuudesta.Työpaikan turvallisuuskoulutukset ovat tämän päivän varautumista tulevaisuuteen.

Viimeisimmät artikkelit